ศัพท์การเงิน: คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับหุ้น

12:35
สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเล่นหุ้น แน่นอนว่าจะต้องพบเจอกับคำศัพท์ใหม่ ๆ ทางการเงิน คำศัพท์เกี่ยวกับหุ้น ใหม่ ๆ อาจจะไม่เข้าใจความหมายของศัพท์เฉพาะ เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์การเงิน คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นโดยเฉพาะ ทั้งคำศัพท์ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ และความหมาย มาให้รู้จักกันราคาเสนอซื้อ (Bid price) : ราคาสูงสุดที่นักลงทุนประสงค์ที่จะจ่ายเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ โดยทั่วไปราคานี้เป็นราคาที่นักลงทุนสามารถขายหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

ราคาเสนอขาย (Offer price) : ราคาที่นักลงทุนประสงค์ที่จะขาย โดยทั่วไปราคานี้เป็นราคาที่นักลงทุนสามารถซื้อหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

ค่าคอมมิชชั่น (Commission) : ค่าธรรมเนียมที่จะจ่ายให้กับทางบริษัทหลักทรัพย์ฯเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้น หรือ พันธบัตร

คำสั่งซื้อขายต่อวัน (Day order) : คำสั่งที่ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จะหมดอายุภายในวันโดยอัตโนมัติ หากไม่มีการซื้อขายสำเร็จภายในวันที่ป้อนคำสั่ง

การซื้อขาย 1 วัน (Day trading) : การทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกัน

ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) : เครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งมูลค่าของอนุพันธ์ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของอนุพันธ์, หลักทรัพย์, หรือ ดัชนี เช่น ตราสารอนุพันธ์ที่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (warrant) หรือ สัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้าและใบสำคัญอนุพันธ์

เงินปันผล (Dividend) : เงินส่วนแบ่งกำไรของบริษัทที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ์

ผลกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share-EPS) : ผลกำไรของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

คำสั่งซื้อขายสมบูรณ์ (Execution) : การทำการสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์สำเร็จ

ราคาใช้สิทธิ์แปลงสภาพ (Exercise price) : ราคาใช้สิทธิ์แปลงสภาพที่ถูกกำหนดราคาไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเป็นการซื้อหรือขายก็ได้

วันหมดอายุแปลงสภาพ (Expiration date) : วันสุดท้ายของการแปลงสภาพ (แบบอเมริกัน) หรือ วันแปลงสภาพซึ่งเป็นวันเดียวเท่านั้น (แบบยุโรป)

ตราสารหนี้ (Fixed Income) : หลักทรัพย์ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดไว้ตามกำหนดเวลา และสามารถชำระคืนเงินต้นเมื่อครบอายุของหลักทรัพย์

หุ้นเสนอขายต่อสาธารณะชน (Initial Public Offering-IPO) : การกระจายหุ้นของบริษัทมหาชนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed stocks) : หลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขาย แลกเปลี่ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

มูลค่าตลาด (Market value) : มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ปัจจุบัน

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value-NAV) : มูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน ของหุ้นบริษัทกองทุนรวม มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนฯจะคำนวณรายวันด้วยสินทรัพย์รวมของกองทุนฯ, หลักทรัพย์, เงินสด, และรายได้ส่วนเพิ่ม หักลบหนี้สิน แล้วหารด้วยจำนวนหุ้น ณ ปัจจุบัน

การหักลดยอดสุทธิ (Net offset) : การที่ทำรายการซื้อและขายหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน โดยการทำรายการตรงกันข้ามเพื่อปิด position

เศษหุ้น (Odd lot) : จำนวนหุ้นที่ต่ำกว่า 100 หุ้นบนกระดานหลักที่จำเป็นจะต้องทำการซื้อขาย

ราคาเปิด (Opening price) : ราคาที่ตลาดฯเปิดทำการซื้อขายของวันนั้นๆ

พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) : รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้ทั้งหมด เช่น หุ้น หรือตราสารทางการเงิน เป็นต้น

Price-Earnings Ratio (PE Ratio) : ราคาตลาดของหลักทรัพย์ หารด้วยกำไรต่อหุ้น ณ ปัจจุบัน หรือ คาดการณ์ในอนาคต นักลงทุนจะใช้ PE Ratio เป็นตัววัดขั้นพื้นฐานของหลักทรัพย์ที่เหมาะสมน่าลงทุนเปรียบเทียบกับหลักทรัพย์อื่น ๆ ค่า Ratio นี้เกี่ยวข้องกับค่าเฉลี่ยของตลาดและความคาดหวังต่อการเติบโตของกำไรของตลาด

ข้อมูลราคาที่เสนอซื้อ-ขาย (Quotation) : ข้อมูลแสดงราคาเสนอซื้อ-เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่นักลงทุนต้องการซื้อ / ขายหุ้น ณ ขณะนั้น

การชำระราคาหลักทรัพย์ (Settlement) : การจ่ายชำระค่าซื้อ - ขาย หลักทรัพย์ในวันที่กำหนด

วันครบกำหนดชำระ (Settlement date): วันครบกำหนดชำระเงินค่าซื้อ-ขาย หลักทรัพย์ ที่ต้องชำระค่าซื้อ - ขายหลักทรัพย์ ณ วันครบกำหนดชำระ

ช่วงราคา (Spread) : ส่วนต่างราคาระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายของหลักทรัพย์นั้น ๆ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (Warrant) : หลักทรัพย์ที่ให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นในราคาที่และช่วงเวลาที่กำหนด หรือบางกรณี ใบสำคัญแสดงสิทธิ์บางครั้งจะควบไปกับหลักทรัพย์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ซื้อหุ้นเพิ่มและอาจจะแยกซื้อ-ขายหลังจากการออกจำหน่ายหุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับสิทธ์การเรียกซื้อคืน (call options)

อัตราผลตอบแทน (Yield) : รายได้ต่อปี ณ ปัจจุบัน ที่ลงทุนกับกองทุนฯ หรือการลงทุนอื่น ๆ แสดงรายได้ในรูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินปันผลจากกองทุนฯ เป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ลงทุน

ที่มา: KGI Securities