อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

17:16

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เมื่อได้ยอดเงินรายได้ได้สุทธิต่อปีแล้ว นำไปคำนวณภาษีตามอัตราภาษี ดังนี้
เงินได้สุทธิช่วงเงินได้สุทธิแต่ละขั้นอัตราภาษีร้อยละภาษีแต่ละขั้นเงินได้สุทธิภาษีสะสมสูงสุดของขั้น
1 - 150,000150,000ได้รับยกเว้น--
150,001 - 500,000350,0001035,00035,000
500,001 - 1,000,000500,00020100,000135,000
1,000,001 - 4,000,0003,000,00030900,0001,035,000
4,000,001 บาทขึ้นไป37


กล่าวโดยสรุป อัตราการเสียภาษีเงินได้ ก็คือ
- ผู้มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี คิดง่าย ๆ คือ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนเดือนละ 12,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ (ได้รับการยกเว้นภาษี)
- ผู้มีรายได้ 150,000 - 500,000 บาทต่อปี เสียภาษีเงินได้สูงสุด 10%
- ผู้มีรายได้ 500,001 - 1,000,000 บาทต่อปี เสียภาษีเงินได้สูงสุด 20%
- ผู้มีรายได้ 1,000,000 - 4,000,000 บาทต่อปี   เสียภาษีเงินได้สูงสุด 30%
- ผู้มีรายได้ 4,000,001 บาท  ขึ้นไป ต่อปี เสียภาษีเงินได้สูงสุด 37%


หมายเหตุ :- การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้สุทธิเฉพาะส่วนไม่เกิน 150,000 บาท มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ( พระราชกฤษฎีกา ( ฉบับที่ 470 ) พ.ศ. 2551 )

ข้อมูลอัตราภาษีเงินได้จาก: กรรมสรรพภากร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เพลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Previous
Next Post »